V-700 spektrofotometry UV/VIS/NIR

Wszystkie spektrofotometry firmy Jasco z serii V-700 cechuje solidna konstrukcja oraz precyzyjny i efektywny układ optyczny. Twórcy tej serii urządzeń zwrócili szczególną uwagę na oczekiwania użytkowników. Przykładem jest zastosowanie przycisku szybkiego uruchamiania na obudowie, który ułatwia realizację pomiaru niezwłocznie po włożeniu próbki do komory pomiarowej. System automatycznego wykrywania akcesoriów powoduje zaś wyświetlenie typu zainstalowanego akcesorium i umożliwia niemal natychmiastowe przeprowadzenie pomiaru po jego instalacji.

Najmniejszy aparat z serii, model ‒ V-730, najczęściej używany jest w rutynowych pomiarach, w prostych pracach badawczych oraz w dydaktyce.
V-750 może być wykorzystywany w zaawansowanych pracach badawczych, w przemyśle oraz w wymagających wysokiej czułości pracach dydaktycznych.
V-760, z systemem optycznym zawierającym podwójny monochromator, umożliwia wykonywanie pomiarów próbek o bardzo wysokich wartościach absorbancji, bez konieczności ich rozcieńczania.
W spektrofotometrze V-770 rozszerzono zakres pomiarowy o bliską podczerwień do maksymalnie 3200nm.
Spektrofotometr V-780 jest przeznaczony w głównej mierze do dokładnych i wysoko rozdzielczych pomiarów w bliskiej podczerwieni (do 1600 nm) różnych materiałów (na przykład powłok antyrefleksyjnych).

Do spektrometrów serii V-700 dostępnych jest ponad pięćdziesiąt różnego rodzaju akcesoriów pomiarowych; wśród nich: akcesoria do pomiarów próbek o objętości pojedynczych kropel, uchwyty termostatowane, uchwyty wielopozycyjne, sfery całkujące umożliwiające pomiary parametrów tkanin oraz pomiary odbicia rozproszonego próbek w postaci proszków. Dzięki użyciu odpowiednich akcesoriów możliwe jest wykonanie pomiarów spektroskopowych niemalże każdego typu. Za sterowanie urządzeniami i rejestrację danych odpowiada oprogramowanie SpectraManager II, działające pod systemem Microsoft Windows, dostępne również w wersji spełniającej wymagania 21 CFR część 11 z przeznaczeniem dla przemysłu farmaceutycznego. Oprogramowanie to jest platformą, która umożliwia sterowanie i akwizycję danych ze wszystkich spektrometrów firmy JASCO.

Spektrofotometr JASCO V-730

Jest to spektrofotometr dwuwiązkowy ze stałą szerokością szczeliny spektralnej (1 nm).
Idealnie sprawdza się w laboratoriach kontrolnych przeprowadzających dużą ilość pomiarów.
Ze względu na najlepszy w swojej kategorii system optyczny i dużą ilość dostępnych akcesoriów, może być używany w laboratoriach przemysłowych, farmaceutycznych, a także w obszarze „Life Science”.
Zastosowanie opcjonalnych uchwytów z termostatowaniem umożliwia łatwe i szybkie prowadzenie pomiarów kinetycznych.

Spektrofotometr ten można obsługiwać za pomocą komputera z programem Spectra Manager II albo poprzez moduł iRM (Intelligent Remote Module). Moduł iRM pozwala na sterowanie spektrofotometrem bez użycia komputera, zbieranie danych oraz ich dalsze przetwarzanie. Za pomocą drukarki bezpośrednio podłączonej do iRM, pomiary mogą być utrwalane w formie wydruków.

Szczegóły

Spektrofotometr JASCO V-730 BIO

Jest to dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis o stałej szerokości szczeliny spektralnej (1 nm), obsługiwany za pomocą dotykowego panelu sterowania iRM wyposażonego w pakiet oprogramowania w szczególności przeznaczonego dla zastosowania w obszarze nauk przyrodniczych. Zestaw nie wymaga osobnego komputera, dlatego w przestrzeni laboratoryjnejasco_v730bio_irmj zajmuje niewiele miejsca. Uchwyt na próbki umożliwia pomiar próbek w objętościach mikrolitrowych, a doskonałe właściwości optyczne pozwalają na oznaczanie białek i kwasów nukleinowych, pomiary kinetyczne w laboratoriach biochemicznych, biotechnologicznych i innych dziedzin pokrewnych. Dzięki intuicyjnej obsłudze, automatycznemu wykrywaniu akcesoriów i uruchamianiu pomiaru za pomocą jednego przycisku, rutynowe analizy można przeprowadzać szybko i sprawnie.

Oprócz standardowych metod pomiarowych jednostka kontrolna zawiera: oprogramowanie niezbędne do określania stosunku białko/kwas nukleinowy (A260/A280, A230/A260, metodą Warburga-Christian), program do analizy kinetycznej (według Michaelisa-Mentena, Lineweavera-Burka, Hofstee i Eadie), oprogramowanie do ilościowego oznaczania białek, wykonywanie obliczeń w oparciu o metody absorpcji UV, BCA, Bradforda, Lowry’ego i reakcję biuretową, do ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych oraz oprogramowanie do wyznaczania temperatury topnienia DNA.

Szczegóły

Spektrofotometr JASCO V-750

Jest to dwuwiązkowy spektrofotometr z regulowaną szerokością szczeliny spektralnej. Dzięki zastosowaniu detektora o wysokiej czułości (fotopowielacz PMT), aparat ten może być używany do celów badawczych i rozwojowych, jak również do pomiarów rutynowych o wysokiej precyzji. Wśród opcjonalnych akcesoriów można znaleźć m.in.: sfery całkujące o średnicach 60 i 150 mm, używane do pomiarów odbicia rozproszonego próbek stałych, czy akcesoria do określania całkowitego odbicia i wiele innych. Za pomocą uchwytów do cienkich warstw można mierzyć ich grubość oraz transmitancję.

Szczegóły

Spektrofotometr JASCO V-760

 Jest to dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis z regulowaną szerokością szczeliny spektralnej, z podwójnym monochromatorem. Umożliwia prowadzenie pomiarów w zakresie długości fali: 187 – 900 nm. W związku z bardzo małą wartością światła rozproszonego można mierzyć próbki o absorbancji sięgającej nawet 6 AU bez konieczności rozcieńczania. Możliwość pomiarów w szerokim zakresie absorbancji pozwala na wykorzystanie aparatu w badaniach spektroskopowych lub do wyznaczenia charakterystyki filtrów optycznych.

Szczegóły

Spektrofotometr JASCO V-770

Jest to dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS/NIR z regulowaną szerokością szczeliny spektralnej, zdolny nie tylko do pomiarów w zakresie promieniowania UV i światła widzialnego, ale także bliskiej podczerwieni (NIR). Pomiary w zakresie NIR możliwe są dzięki osobnej siatce dyfrakcyjnej i chłodzonemu modułem Peltiere’a detektorowi PbS. W wersji podstawowej aparat pracuje w zakresie spektralnym 190 – 2700 nm. Opcjonalnie zakres można rozszerzyć do 3200 nm.
Może być używany w laboratoriach kontroli jakości oraz w pracach badawczo-rozwojowych różnorodnych elementów optycznych.

Szczegóły

Spektrofotometr JASCO V-780

Oprócz pomiarów w zakresie UV-VIS, spektrometr V-780 UV-VIS/NIR umożliwia prowadzenie badań o wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości w bliskiej podczerwieni.

JASCO_V780_spektrum
JASCO V-780 with absolute reflectance accessory

Pomiary w zakresie bliskiej podczerwieni są możliwe dzięki dedykowanej siatce dyfrakcyjnej (600 linii/mm) i chłodzeniu ogniwem Peltiere’a fotodiody InGaAs. Ze względu na szeroki zakres pomiarowy (190-1600 nm), spektrofotometr V-780 nadaje się idealnie do kontroli jakości i badań optycznych w obszarze elementów sieci optycznych: polaryzatorów, pryzmatów, soczewek, światłowodów, różnego typu filtrów pasmowych itp. Opcjonalne uchwyty na próbki, dostępne w wielu odmianach, ułatwiają pomiary próbek o różnych kształtach, wymiarach i właściwościach optycznych.

Szczegóły

Pakiet oprogramowania SpectraManager II dla spektrofotometrów serii V-700

Oprogramowanie SpectraManager II używane do obsługi spektrofotometrów serii V-700, w podstawowej wersji zawiera szeroki pakiet programów do przeprowadzania pomiarów i obróbki danych.
W przypadku większych potrzeb, dostępnych jest ponad 20 dodatkowych pakietów, z których można wybrać program odpowiedni do konkretnych zastosowań.

– tryby pomiarowe:

 • absorbancja i transmitancja
 • obliczenia ilościowe z krzywą kalibracyjną
 • pomiar widm
 • tryb pomiaru przy ustalonej długości fali dla kilku długości fali
 • proste pomiary kinetyczne

– testowanie urządzenia:

 • automatyczna diagnostyka
 • kalibracja długości fali
 • automatyczne wykrywanie podłączonych akcesoriów i ich rejestracja (zgodność z GLP)

– funkcje:

 • oprogramowanie walidacyjne z modułami zgodności z USP, EP, JP oraz z możliwością ustawienia przez użytkownika
 • przechowywanie danych i funkcja wyszukiwania
 • analizy statystyczne krzywej kalibracyjnej z zakresem tolerancji
 • analizy widma: wyszukiwanie piku, funkcje matematyczne, obliczanie pochodnych, korekcja linii podstawowej, przeliczenia, nakładanie widma
 • analizy kolorów
 • proste pomiary kinetyki reakcji enzymatycznych
 • pomiary grubości filmów
 • ustawienie raportów wg różnych stylów

Szczegóły

» Strona producenta »

 

Uchwyt standardowy, dostarczany wraz ze spektrofotometrami JASCO serii V-700, umożliwia równoległe umieszczenie dwóch kuwet (próbki i odniesienia) o przekroju 10×10 mm.
Opcjonalnie dostępne są uchwyty z ręczną i automatyczną zamianą kuwet, uchwyty na kuwety o długiej drodze optycznej, a także uchwyty umożliwiające termostatowanie próbek.

Szczegóły

Uchwyty na kuwety termostatowane modułami Peltiere’a znajdują zastosowanie w pomiarach roztworów, dla których wymagana jest stabilizacja temperatury, do badań zmian spektralnych zależnych od temperatury. Wartość temperatury zadaje się z poziomu oprogramowania Spectra Manager II (lub modułu IRM). Każdy z modułów Peltiere’a wyposażony jest w mieszadło magnetyczne, z regulowaną z poziomu oprogramowania prędkością mieszania. Przy użyciu opcjonalnych czujników temperatury możliwy jest jej pomiar bezpośrednio wewnątrz kuwety.

Szczegóły

Do pomiarów próbek biologicznych i biochemicznych dostępne są uchwyty na mikrokuwety, umożliwiające łatwe, dokładne i powtarzalne pomiary próbek o objętościach mikrolitrowych. W sprzedaży dostępne są uchwyty umożliwiające pomiary z pojedynczej kropli próbki, jak i uchwyty z zamontowanymi soczewkami we/wy do pomiarów w kapilarach oraz ośmiopozycyjne rotacyjne uchwyty na mikrokuwety.

Szczegóły

Do pomiarów dużych ilości próbek, oferujemy w sprzedaży: sippery próżniowe i perystaltyczne, kuwety przepływowe o różnych drogach optycznych, a także automatyczne dozowniki próbek umożliwiające pełną automatyzację.

Szczegóły

Sfery całkujące o średnicy wewnętrznej 60 lub 100 mm, do pomiarów dyfuzyjnej reflektancji i transmitancji w spektrofotometrach V-750/760/770, są niezastąpione w pomiarach substancji w postaci proszków, tekstyliów, opakowań, innych ciał stałych oraz mętnych cieczy, których nie można mierzyć w normalnych warunkach.

Szczegóły

Szeroka gama różnorodnych akcesoriów (uchwytów na próbki) do badania: odbicia zwierciadlanego, odbicia bezwzględnego, odbicia pod różnymi kątami padania do filmów.
Do zastosowań specjalnych dostępne są również adaptery optyki światłowodowej.

Szczegóły