Metertech spektrofotometry

Firma Metertech, z siedzibą w Tajwanie, zajmuje się produkcją sprzętu analitycznego od 1981 roku. Dzięki funkcjonalności i wytrzymałości wytwarzane aparaty mogą być używane w przemyśle, laboratoriach badających wodę i jednostkach edukacyjnych. Seria spektrofotometrów firmy Metertech obejmuje 3 modele. Pierwszym i najmniejszym aparatem jest jednostka SP-830+ pozwalająca na wykonywanie pomiarów w zakresie światła widzialnego. Urządzenie to posiada wbudowaną klawiaturę umożliwiającą szybkie pomiary przy ustawionej przez użytkownika długości fali, bez konieczności użycia komputera, a tym samym zajmowania cennej przestrzeni w laboratorium. Drugi spektrofotometr, oznaczony jako SP-880, również pozwala na wykonywanie pomiarów w zakresie światła widzialnego. Opcjonalnie może on być obsługiwany z poziomu oprogramowania. Ostatnim modelem jest instrument SP-8001, którego zakres pomiarowy obejmuje światło widzialne oraz UV. Urządzenie to posiada możliwość wizualizacji i zapisywania widm. Sterowanie może odbywać się za pomocą klawiatury lub komputera zewnętrznego.

Spektrofotometr Metertech SP-830+

Aparat SP-830+ jest spektrofotometrem jednowiązkowym, pozwalającym na przeprowadzanie szybkich pomiarów absorbancji, transmitancji oraz, po wprowadzeniu odpowiedniego współczynnika, stężenia analitu, w zakresie światła widzialnego. Próbka może zostać umieszczona w uchwycie przeznaczonym zarówno na kuwety prostokątne o długości do 50 mm, jak i cylindryczne o średnicy 10-13 mm. Aparatem steruje się za pomocą 6 przycisków, pozwalających na szybkie i łatwe ustawienie długości fali, wymaganej do przeprowadzenia danego pomiaru. Wyniki przedstawiane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD w jednostkach absorbancji, transmitancji lub stężenia. Dodatkowo, możliwe jest drukowanie wyników za pomocą drukarki podłączonej bezpośrednio do spektrofotometru.

Szczegóły

Spektrofotometr Metertech SP-880

Spektrofotometr SP-880 jest urządzeniem jednowiązkowym, umożliwiającym pomiary w zakresie światła widzialnego. Za pomocą wbudowanej klawiatury można sterować aparatem w celu wyznaczenia absorbancji, transmitancji lub stężenia analitu przy długości fali wybranej przez użytkownika. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku modelu SP-830+, urządzenie wyposażone jest w uchwyt na kuwety prostokątne o długości od 10 do 50 mm lub cylindryczne o średnicy 10-13 mm. Alternatywnie, można stosować kuwety cylindryczne o średnicy 16 mm. Wartości pomiarowe przedstawione są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD. W pamięci wewnętrznej aparatu można zapisać 100 wyników pomiarowych. Dodatkowo, możliwe jest podłączenie drukarki bezpośrednio do urządzenia, co umożliwia drukowanie wyników w formie papierowej. Opcjonalnie dostępne jest oprogramowanie PC-Mate, służące do zapisywania widm na komputerze.

Szczegóły

Spektrofotometr Metertech SP-8001

Model SP-8001 z rozdziałem wiązki („split-beam”) umożliwia pomiary w zakresie UV oraz światła widzialnego. Duży wyświetlacz LCD oraz zestaw przycisków pozwalają na sterowanie aparatem, bez potrzeby użycia komputera zewnętrznego. Opcjonalne oprogramowanie UV-Mate daje użytkownikowi możliwość dostępu do całej gamy funkcji. Standardowy uchwyt pozwala na użycie kuwety o wymiarach 10 x 10 mm. Opcjonalnie, dostępny jest również uchwyt umożliwiający stosowanie kuwet o długości drogi optycznej do 100 mm, sześciopozycyjny zmieniacz kuwet oraz uchwyty do termostatowania kuwet. W przypadku dużej ilości próbek możliwe jest użycie sippera. Oprogramowanie wewnętrzne cechuje: łatwy pomiar i odczyt wartości absorbancji i transmitancji, zapisywanie i przetwarzanie widm, pomiary czasowe, analiza ilościowa przy użyciu krzywej kalibracyjnej, proste pomiary kinetyczne oraz oznaczanie DNA/RNA i stężenia białek.

Szczegóły

Oprogramowanie PC-Mate i UV-Mate dla spektrofotometrów SP-880 i SP-8001

Oprogramowanie PC-Mate i UV-Mate stanowi dodatkową możliwość sterowania spektrofotometrami, jak również zbierania danych i archiwizowania wyników pomiarowych z aparatów SP-880 oraz SP-8001. Model SP-880 służący do pomiarów wyłącznie w zakresie światła widzialnego oraz nie posiadający wbudowanego wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości, może być używany z programem PC-Mate, który zwiększa możliwości operacyjne urządzenia. W takim przypadku spektrofotometr może być używany nie tylko do pomiarów absorbancji, transmitancji i stężenia, ale również do pomiarów fotometrycznych przy wielu długościach fali, rejestracji widm, skanowania w funkcji czasu, pomiarów kinetycznych oraz analizy ilościowej i analizy białek. Z kolei spektrofotometr SP-8001 umożliwiający pomiary w zakresie UV i widzialnym, może być sterowany przy pomocy oprogramowania UV-Mate. Program ten, oprócz opisanych powyżej funkcji, umożliwia także oznaczanie ilości DNA/RNA według metody Warburg-Christian, 260/280 i 230/260, jak również na podstawie metod tworzonych przez użytkownika.

 » Strona producenta »