J-1000 spektrometry CD

Japońska firma JASCO posiada bogate doświadczenie w dziedzinie spektrometrów CD od 1961 roku. Są to najważniejsze aparaty chiralooptyczne używane do pomiarów dichroizmu kołowego i bywają nazwane również dichrografami, spektropolarymetrami, spektrometrami dichroizmu kołowego (CD) lub spektrometrami elektronowego dichroizmu kołowego (ECD). Umożliwiają zarówno pomiary jakościowe, jak i ilościowe substancji zawierających grupy chromoforowe w pobliżu centrów chiralności. Spektrometry CD są podstawowymi urządzeniami mierzącymi konfigurację absolutną i konformację substancji organicznych. Ponadto, mogą być użyte do monitorowania procesów stereoselektywnych oraz badania wpływu temperatury, pH oraz reakcji chemicznych na zmiany konformacyjne. Za pomocą tych aparatów można również badać kinetykę reakcji organicznych i enzymatycznych, interakcje DNA/RNA, jak również strukturę i konformację białek.

Aparaty J-1100 i J-1500 są następcami spektrometrów serii J-815. Kompaktowy spektrometr J-1100 jest polecany głównie użytkownikom, którzy chcą przeprowadzać rutynowe pomiary cząsteczek organicznych i bioorganicznych. Model J-1500 przyniesie natomiast największe korzyści osobom związanym z badaniami i rozwojem, w związku z bardzo dużym asortymentem wyposażenia opcjonalnego. Obydwa aparaty, w swojej podstawowej konfiguracji, mogą być używane do pomiarów dichroizmu kołowego (CD) i liniowego (LD) oraz jako spektrofotometry jednowiązkowe. Dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania podłączonych akcesoriów, parametry pomiarowe mogą zostać w łatwy sposób dostosowane, z poziomu oprogramowania, do aktualnej konfiguracji zestawu. W systemie optycznym tych aparatów zmieniono położenie przesłony, zapobiegając długotrwałym ekspozycjom próbki i elementów optycznych na działanie ciągłego promieniowania wysokoenergetycznego. Co więcej, łatwiejsze jest również zabezpieczenie tych elementów oraz możliwość wykonywania pomiarów w zakresie UV, dzięki unowocześnionemu, wydajnemu systemowi przedmuchiwania azotem o niskim poborze gazu. Wbudowana lampa rtęciowa w aparatach serii J-1000 zapewnia łatwą, szybką i dobrze udokumentowaną kontrolę dokładności długości fali. Spektrometry są podłączane do komputera za pomocą kabla USB, a za kontrolę i zbieranie danych odpowiada oprogramowanie Spectra Manager II, przeznaczone dla wszystkich spektrometrów JASCO.

Spektrometr JASCO J-1100

W spektrometrze J-1100, jako źródło światła, zastosowano chłodzoną powietrzem lampę ksenonową o mocy 150 W. Standardowy zakres pomiarowy aparatu wynosi 180 – 600 nm. Dostarczany z aparatem uchwyt na próbki jest dostosowany do kuwet cylindrycznych lub prostopadłościennych o długości drogi optycznej do 20 mm. Opcjonalny uchwyt termostatowany za pomocą modułu Peltiere’a, umożliwiający pomiary transmitancji, może być użyty do pomiarów zmian struktury próbki w zależności od temperatury. Akcesorium „Micro-Sampling Disk” pozwala zaś na pomiary dichroizmu kołowego próbek o małych objętościach, nawet 2 μl.

Szczegóły

Spektrometr JASCO J-1500

Spektrometr CD J-1500, posiadający szerokie możliwości rozbudowy, może być doskonałym wyborem dla użytkowników pracujących w laboratoriach badawczych zajmujących się spektroskopią chiralooptyczną. Aparat ten, w standardowej konfiguracji, jest wyposażony w chłodzoną powietrzem lampę ksenonową o mocy 150 W. Opcjonalnie, możliwe jest także zastosowanie lampy ksenonowej 450 W, chłodzonej wodą. Standardowy zakres pomiarowy wynoszący 163-950 nm może zostać rozszerzony do 1600 nm. Funkcja „Simultaneous Multi-Probe Measurement” (SMP) pozwala mierzyć jednocześnie 4 sygnały, np. CD, LD, UV, FL, FDCD, FDLD, etc. Stosując różne uchwyty na próbki i akcesoria możliwe jest także:

 • badanie reakcji chemicznych lub zmian konformacyjnych spowodowanych zmianami pH
 • badanie barwnych próbek w zakresie NIR
 • jednoczesne pomiary sygnałów CD/Abs (lub LD/Abs) i fluorescencyjnego (FL)
 • selektywne wykrywanie fluorescencyjnego sygnału dichroizmu kołowego (FDCD) chromoforów fluorescencyjnych
 • jednoczesne pomiary CD i FDCD
 • przeprowadzanie badań anizotropii fluorescencji
 • pomiary transmitancji i odbicia próbek stałych
 • badanie orientacji cząsteczek podłużnych
 • sprzężenie HPLC-CD
 • badanie cząsteczek chiralnych bez chromoforów (ORD)
 • przeprowadzanie pomiarów magnetycznego CD/LD, itd.

Szczegóły

Oprogramowanie Spectra Manager II

Oprogramowanie Spectra Manager II służy do sterowania spektrometrami CD oraz ich akcesoriami, umożliwia konfigurację systemu, programowanie parametrów pomiarowych, jak również przeprowadzanie autodiagnostyki. Dla przemysłu farmaceutycznego dostępna jest wersja zgodna z wytycznymi 21 CFR część 11. Istnieje możliwość zbierania danych z 4 kanałów jednocześnie. Standardowa konfiguracja pozwala na przetwarzanie sygnałów CD/LD/Abs, przy czym można również zbierać między innymi następujące sygnały: CD/fluorescencja, temperatura, pH i inne. Istotną częścią powyższego oprogramowania jest moduł do tworzenia biblioteki wzorców, a następnie wieloczynnikowego obliczania struktury drugorzędowej białek z widm CD oraz dopasowywania krzywej. Sekcja analityczna oprogramowania jest wszechstronnym narzędziem do przetwarzania danych spektralnych, posiadającym następujące funkcje: nakładanie widm oraz ich dodawanie, odejmowanie i dzielenie; korekcja linii podstawowej; konwersja osi x/y; liczenie pochodnych; obliczenie wysokości pików, ich powierzchni oraz szerokości w połowie wysokości; wygładzanie, powiększenie, zmniejszenie; wykrywanie pików; konwersja danych (ASCII i JCAMP-DX); wyszukiwanie plików z widmami oraz wyświetlanie parametrów. Oprogramowanie Spectra Manager II, dostarczane wraz ze spektrometrem CD, zawiera moduł umożliwiający konwersję widm CD na ORD i na odwrót, obliczania absorbancji z wartości napięcia HT, określanie współczynnika g z CD i widma absorpcyjnego, obliczanie eliptyczności właściwej, magnetycznej eliptyczności właściwej, eliptyczności molowej, magnetycznej eliptyczności molowej, itd. z sygnału CD. Komponent do edycji JASCO Canvas pozwala zaś na tworzenie indywidualnych raportów (układ tekstowy, graficzny, zdjęcia i inne), których jakość umożliwia ich bezpośrednią publikację.

Opcjonalne pakiety oprogramowania zawierają następujące moduły:

 • do określania parametrów termodynamicznych zdenaturowanych białek
 • do obliczania parametrów termodynamicznych oddziaływań ligand-białko
 • program „Macro Command”, który umożliwia użytkownikowi tworzenie makr
 • zgodności z wymaganiami CFR 21 część 11

» Strona producenta »

Dostępny jest również spektrometr wibracyjnego dichroizmu kołowego (VCD).
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem.

» Strona producenta »

Akcesoria do spektrometru CD J-1100:

Termostatowane wodą uchwyty na kuwety cylindryczne i prostopadłościenne. Możliwość użycia mieszadła magnetycznego dla kuwet prostopadłościennych

Uchwyty na kuwety termostatowane modułem Peltiere’a, typ transmisyjny

Specjalne uchwyty dla próbek o objętościach 2-10 μl

Kuweta przepływowa służąca do sprzężenia spektrometru z systemem HPLC; aparat J-1100 może zostać użyty jako detektor HPLC. Oprogramowanie do systemów HPLC JASCO ChromNav lub jakiekolwiek inne oprogramowanie HPLC zdolne jest do przetwarzania sygnału analogowego przesyłanego bezpośrednio z aparatu CD.

Akcesoria do spektrometru CD J-1500:

Dzięki znakomitej optyce i dużej komorze pomiarowej możliwe jest użycie dużej ilości akcesoriów:

Detektor (fotopowielacz) dla rozszerzenia zakresu pomiarowego od 450 do 1250 nm

Detektor InGaAs i lampa halogenowa dla rozszerzenia zakresu pomiarowego od 800 do 1600 nm

Jednostka do pomiarów dyspersji skręcalności optycznej (ORD) używana również do analizy związków chiralnych pozbawionych chromoforów

Szczegóły

Specjalnie zaprojektowane uchwyty „Micro-Sampling Disk” do pomiarów próbek o objętościach mikrolitrów (2 lub 10 μl).

System automatycznego miareczkowania sterowany z poziomu oprogramowania Spectra Manager II, które steruje również spektrometrem CD.

Szczegóły

Kule całkujące do pomiarów próbek stałych przy zastosowaniu metod odbicia rozproszonego oraz transmitancji rozproszonej.

Szczegóły

Kuweta przepływowa do podłączenia z systemem HPLC. Spektrometr CD J-1500 może zostać użyty jako detektor HPLC. Oprogramowanie JASCO ChromNav lub jakiekolwiek inne oprogramowanie HPLC zdolne jest do bezpośredniego przetworzenia sygnału analogowego pochodzącego ze spektrometru CD.

Uchwyty na kuwety termostatowane wodą dla kuwet cylindrycznych i prostopadłościennych. Możliwość użycia mieszadła magnetycznego dla kuwet prostopadłościennych.

Uchwyty na kuwety termostatowane modułem Peltiere’a są pomocne przy pomiarach roztworów w regulowanej temperaturze oraz do badań właściwości substancji w zależności od zmian temperatury. Temperatura może być mierzona za pośrednictwem czujnika wbudowanego w uchwyt lub czujnika zanurzonego w próbce. Dzięki oprogramowaniu Spectra Manager II możliwe są pomiary sygnału w zależności od temperatury przy wybranej długości fali lub w wybranym zakresie spektralnym. Można ustawić również szybkość przyrostu temperatury, żądaną dokładność stabilizacji temperatury oraz odwrócić kierunek procesu zmiany temperatury. Cały zakres trójwymiarowych danych (sygnał detektora/długość fali/temperatura) może zostać przedstawiony i przetworzony na różne sposoby.
Typy:

 • termostatowany modułem Peltiere’a, jednopozycyjny uchwyt na kuwety do pomiarów transmisyjnych i fluorescencyjnych
 • termostatowany modułem Peltiere’a, sześciopozycyjny uchwyt na kuwety do pomiarów transmisyjnych
 • termostatowany modułem Peltiere’a, sześciopozycyjny uchwyt na kuwety do pomiarów transmisyjnych i fluorescencyjnych

Szczegóły

Do przeprowadzenia pomiarów próbek w temperaturze przekraczającej 100 °C można zastosować kuwetę wysokociśnieniową przeznaczoną dla temperatur do 170 °C; w celu osiągnięcia ekstremalnie niskich temperatur dostępne są kriostaty.

Uchwyty na próbki umożliwiające pomiary całkowitej fluorescencji (FL) lub FDCD.
Przy użyciu standardowego fotopowielacza (PMT) możliwe jest przeprowadzenie pomiarów CD lub FDCD. Przy równoczesnym zastosowaniu dwóch detektorów, standardowego detektora PMT oraz detektora niemodulowanego, możliwe są jednoczesne pomiary sygnałów CD/FL lub UV/FDCD. Alternatywnie, użycie dwóch modulowanych fotopowielaczy PMT umożliwia jednoczesny pomiar sygnałów CD i FDCD. Monochromator fluorescencyjny pozwala mierzyć widma wzbudzające i emisyjne. Dla przeprowadzenia pomiarów anizotropii fluorescencji należy zastosować polaryzator liniowy.

Magnesy stałe oraz elektromagnesy do pomiarów sygnału MCD. Do elektromagnesów, opcjonalnie dostępne są uchwyty na próbki ciekłe i stałe, chłodzone ciekłym azotem.

Systemy zatrzymanego przepływu (stopped-flow)

W zależności od modelu, system zawiera 2, 3 lub 4 strzykawki oraz wysokoefektywną, specjalną komorę mieszającą. Strzykawki poruszane są przez niezależne silniki krokowe. Opcjonalnie, możliwe jest termostatowanie przedziału ze strzykawką oraz przedziału z kuwetą przy pomocy modułu Peltiere’a.

Szczegóły

Kuweta termostatowana wodą typu “Couette” do badania zmian orientacji cząsteczek w roztworze metodą dichroizmu liniowego (LD).

Szczegóły

Dla przekształcenia spektrometru CD w dwuwiązkowy spektrofotometr niezbędne są: moduł dzielnika wiązki, detektor i uchwyt na próbki.