Spektroskopia

FP-8000 spektrofluorymetry image

FP-8000 spektrofluorymetry

Spektrofluorymetry należące do serii FP-8000 zostały wprowadzone na rynek w 2011 roku. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku starszych urządzeń firmy JASCO, seria FP-8000 wyposażona jest w dwa niezależne monochromatory, jeden po stronie wzbudzenia i jeden po stronie emisji. Poprawiony układ optyczny pozwolił na znaczące polepszenie stosunku sygnału do szumu. Ponadto zwiększono dokładność ustawienia długości fali, jak również zredukowano ilość światła rozproszonego. Spektrofluorymetry serii FP-8000 charakteryzują przyjazne użytkownikowi rozwiązania znacząco ułatwiające obsługę. Należą do nich m.in. automatyczne rozpoznawanie uchwytów (przystawek) za pomocą wbudowanych radio-chipów (RFID) oraz przycisk Start, umieszczony na obudowie urządzenia. Przycisk ten pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pomiaru, po umieszczeniu próbki w aparacie.

Tak jak w przypadku pozostałych spektrometrów JASCO, do sterowania spektrofluorymetrami stosuje się uniwersalne oprogramowanie Spectra Manager II. Oprogramowanie to zawiera bogaty pakiet standardowych aplikacji przeznaczonych dla prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu, spektrofluorymetry z serii FP-8000 znajdują zastosowanie w laboratoriach kontroli jakości przy rutynowych analizach, w jednostkach badawczych „Life science” oraz w laboratoriach materiałoznawstwa.

Spektrofluorymetr JASCO FP-8200

Spektrofluorymetr FP-8200, pierwotnie skonstruowany z myślą o analizach rutynowych, został przeprojektowany w oparciu o nowe rozwiązania, umożliwiając prowadzenie bardziej zaawansowanych pomiarów. Dzięki nowym właściwościom: poszerzeniu zakresu dynamicznego, świetnej rozdzielczości w swojej kategorii oraz wbudowanej lampie rtęciowej wykorzystywanej do kalibracji długości fali, spektrometr może być z powodzeniem stosowany w laboratoriach akademickich, badawczych, GLP, a także w przemyśle farmaceutycznym. Zaopatrzony w opcjonalny zmieniacz kuwet, może służyć do równoległych pomiarów kinetycznych. Urządzenie może być sterowane z poziomu oprogramowania Spectra Manager II lub za pomocą modułu zdalnego sterowania iRM (intelligent Remote Module). Moduł iRM zawiera wszystkie programy niezbędne do obsługi spektrofluorymetru FP-8200, w tym zbierania i obróbki danych. W takich przypadkach, pomiary można przeprowadzać bez komputera PC, a wyniki drukować za pomocą bezpośrednio podłączonej drukarki.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali:
  • wzbudzenie (Ex): 200-750 nm
  • emisja (Em): 200-750 nm, z opcjonalnym detektorem PMT: 200-900 nm
 • monochromatory: 1200 linii/mm
 • szerokość szczeliny spektralnej: 2,5, 5, 10 lub 20 nm
 • dokładność długości fali: ±2,0 nm
 • szybkość skanowania: 20 – 20000 nm/min
 • stosunek sygnału do szumu (RMS, (przy długości fali pasma Ramana wody, szerokość szczeliny spektralnej po stronie wzbudzenia i emisji: 5 nm, czas odpowiedzi: 2 s)) lepszy niż 380: 1 (szum przy ~ 400 nm); lepszy niż 4500: 1 (szum przy 450 nm).
 • funkcje automatycznej regulacji czułości i wzmocnienia
 • wbudowana lampa rtęciowa do kalibracji długości fali
 • próbkowanie sygnału emisji (Em): 0,2 mikrosekundy
 • przycisk Start, analogowy sygnał wyjściowy i automatyczne rozpoznawanie akcesoriów
 • sterowanie: oprogramowanie Spectra Manager 2 z komputerem, lub niezależny moduł iRM z wyświetlaczem dotykowym

Spektrofluorymetr JASCO FP-8300

Spektrofluorymetr FP-8300 został zaprojektowany z myślą o laboratoriach „Life science”. W celu ułatwienia prac badawczych dostępnych jest do tego urządzenia prawie pięćdziesiąt różnorodnych uchwytów do próbek. Wśród nich znajdują się uchwyty termostatowane za pomocą płaszcza wodnego lub modułów Peltiera, uchwyty na mikrokuwety do pomiaru próbek o objętości mikrolitrów oraz przystawka „one drop” do pomiarów fluorescencji z kropel próbki. Do pomiarów dużych ilości próbek można wybrać automatyczny podajnik próbek lub kuwety przepływowe, natomiast do wykonywania bezpośrednich pomiarów fluorescencji próbek w mikropłytkach można podłączyć czytnik mikropłytek. Istnieje również wiele akcesoriów do pomiarów kinetycznych i analizy reakcji: od pokrywy komory próbek z portem do wstrzykiwania reagenta, poprzez automatyczne zestawy do miareczkowania, skończywszy na układach do zatrzymanego przepływu (ang. stopped-flow). Do pomiarów fosforescencji znajdują zastosowanie uchwyty na próbki ciekłe i stałe, chłodzone ciekłym azotem.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali:
  • wzbudzenie (Ex): 200-750 nm
  • emisja (Em): 200-750 nm, z opcjonalnym detektorem PMT: 200-900 nm
 • monochromatory: 1500 linii/mm
 • szerokość szczeliny spektralnej:1, 2,5, 5, 10 lub 20 nm
 • dokładność długości fali: ±1,5 nm
 • szybkość skanowania: 20 – 20000 nm/min
 • stosunek sygnału do szumu (RMS, (przy długości fali pasma Ramana wody, szerokość szczeliny spektralnej po stronie wzbudzenia i emisji: 5 nm, czas odpowiedzi: 2 s)) lepszy niż 680: 1 (szum przy ~ 400 nm); lepszy niż 8000: 1 (szum przy 450 nm).
 • funkcje automatycznej regulacji czułości i wzmocnienia
 • wbudowana lampa rtęciowa do kalibracji długości fali
 • próbkowanie sygnału emisji (Em): 0,2 mikrosekundy
 • wbudowany filtr odcinający pasma dyfrakcyjne wyższych rzędów
 • przycisk Start, analogowy sygnał wyjściowy i automatyczne rozpoznawanie akcesoriów
 • sterowanie: oprogramowanie Spectra Manager 2 z komputerem

Spektrofluorymetry JASCO FP-8500 i FP-8600

Spektrofluorymetr FP-8500 charakteryzuje się ekstremalnie wysokim stosunkiem sygnału do szumu, zaś FP-8600 posiada rozszerzony zakres pomiarowy do 1010 nm. Aparaty te mogą być szczególnie interesujące dla laboratoriów materiałoznawczych. Oprócz akcesoriów stosowanych do pomiarów ciał stałych, wymienionych przy spektrofluorymetrze FP-8300, należy wspomnieć o innych przystawkach: różnego typu uchwytach na filmy, manualnych i automatycznych polaryzatorach, modułach do pomiaru epifluorescencji, sferach całkujących o średnicach 60 mm i 100 mm oraz chłodzonych sferach całkujących o średnicy 100 mm, pozwalających na pomiary wydajności kwantowej.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali:
  • Wzbudzenie (Ex): 200-750 nm
  • Emisja (Em): 200-750 nm, z opcjonalnym detektorem PMT: 200-850 nm
 • monochromatory: 1800 linii/mm
 • szerokość szczeliny spektralnej: 1 – 20 nm. Dedykowany kształt szczeliny dla próbek o małej objętości
 • dokładność długości fali: ±1,0 nm
 • szybkość skanowania: 20 – 60000 nm/min (Ex/Em)
 • stosunek sygnału do szumu (RMS, (przy długości fali pasma Ramana wody, szerokość szczeliny spektralnej po stronie wzbudzenia i emisji: 5 nm, czas odpowiedzi: 2 s)) lepszy niż 1200: 1 (szum przy ~ 400 nm); lepszy niż 8500: 1 (szum przy 450 nm).
 • funkcje automatycznej regulacji czułości i wzmocnienia
 • wbudowana lampa rtęciowa do kalibracji długości fali
 • próbkowanie sygnału Em: 0,2 mikrosekundy
 • przycisk Start, analogowy sygnał wyjściowy i automatyczne rozpoznawanie akcesoriów
 • sterowanie: oprogramowanie Spectra Manager 2 z komputerem

Spectra Manager II dla spektrofluorymetrów

Standardowe oprogramowanie Spectra Manager II do sterowania, zbierania i przetwarzania danych ze spektrofluorymetrów zawiera moduły do pomiarów widm wzbudzenia i emisji, do prostych pomiarów kinetycznych, analizy ilościowej i pomiarów przy wybranych, ustalonych długościach fali. Dla spektrofluorymetrów FP-8300, 8500 oraz 8600 oprogramowanie Spectra Manager II umożliwia dodatkowo pomiar fosforescencji. Podstawowy pakiet oprogramowania zawiera ponadto komponent do pomiarów 3D używanych do ręcznego lub automatycznego wyznaczania optymalnej długości fali wzbudzania i emisji oraz moduł walidacyjny, który pozwala użytkownikowi sprawdzać poprawność działania przyrządu.

Aby zaspokoić potrzeby użytkowników z różnych dziedzin badawczych oferowana jest szeroka gama opcjonalnych modułów oprogramowania, wśród których znajdują się m. in. program do pomiarów kinetycznych przy dwóch długościach fali, definicja kolorów fluorescencyjnych lub blok do pomiarów wydajności kwantowych.

Standardowy pakiet oprogramowania:

 • analiza ilościowa z krzywą kalibracyjną
 • pomiar widm po stronie wzbudzenia i emisji
 • zbieranie danych 3D
 • proste pomiary kinetyczne
 • równoległe pomiary w funkcji czasu (ze zmieniaczem kuwet)
 • moduł walidacyjny
 • autodiagnostyka
 • analizy widma, pochodne i inne funkcje matematyczne, wyszukiwanie piku, nakładanie widm, formatowanie raportów i stylów

Oprogramowanie opcjonalne:

 • skanowanie w interwale temperatury
 • sterowanie temperatury/punkt topnienia DNA
 • pomiar przy dwóch długościach fali w interwale czasu
 • program “Macro command” – pozwala na tworzenie makr przez użytkownika
 • pomiar polaryzacji fluorescencji
 • pomiar barwy obiektów fluorescencyjnych
 • pomiar barwy luminancji
 • zaawansowany program do analizy kinetyki
 • program do obliczeń wydajności kwantowej

» strona producenta »

Standardowy uchwyt spektrofluorymetrów JASCO FP-8000 umożliwia umieszczanie w nim kuwety 10 x 10 mm. Opcjonalnie można podłączyć uchwyty termostatowane (za pomocą płaszcza wodnego lub modułów Peltiera), uchwyty na mikrokuwety, uchwyty próbek ciał stałych, system zatrzymanego przepływu (stopped-flow) oraz czytnik mikropłytek.

Opcjonalne uchwyty próbek:

 • Termostatowany wodą uchwyt na kuwetę z mieszadłem magnetycznym
 • Termostatowany modułem Peltiera uchwyt na kuwetę z mieszadłem magnetycznym, zakres regulacji temperatury od 0 do +100 C
 • Cztero- lub ośmio- pozycyjny, obrotowy zmieniacz kuwet z mieszadłem magnetycznym termostatowany wodą lub czteropozycyjny termostatowany modułem Peltiera
 • Uchwyty na mikrokuwety
 • Acesorium „one drop”
 • Przystawka do pomiaru absorbancji
 • Uchwyt na próbki z kątem padania wiązki 30 stopni
 • Uchwyty na filmy i proszki
 • Moduł do pomiarów epifluorescencji
 • Ręczne i automatyczne akcesoria polaryzacyjne
 • Moduły do automatycznego miareczkowania z dwoma strzykawkami
 • Sippery próżniowe i perystaltyczne
 • Automatyczny podajnik próbek
 • System zatrzymanego przepływu (Stopped-flow) z 2-4 strzykawkami, chłodzony modułem Peltiera
 • Czytnik mikropłytek 96- i 384-dołkowych
 • Moduł do niskotemperaturowych pomiarów fosforescencji
 • Akcesoria do pomiarów wysokotemperaturowych
 • Sfery całkujące, do pomiarów wydajności kwantowej i pomiarów koloru luminancji